Praktijk Blessed Be – Pepine van den Berg

WGBO Behandelingsovereenkomst

De VBAG-therapeut is gehouden te handelen conform de VBAG-regelgeving.

De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de VBAG-therapeut te verstrekken.

De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

De VBAG-therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

De VBAG-therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.

De VBAG-therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De VBAG-therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De VBAG-therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

De VBAG therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

Graag verwijs ik u naar de privacyverklaring op de website. (klik op de link)

Betalingswijze van de behandelingen is via PIN of contant per consult. Een PIN automaat is aanwezig.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie van de therapeut of de Stichting RBCZ: https://www.rbcz.nu/een-klacht-indienen.html

U moet (regulier) voorgeschreven medicijnen blijven gebruiken en (regulier) voorgeschreven therapieën blijven volgen, tenzij de behandelende arts anders heeft bepaald.

Een eventueel onverwacht reageren behoort tot een mogelijkheid, welke niet vooruit is vast te stellen. 

Hoewel natuurgeneeskundige consulten en psychosociale therapie al veel goede resultaten hebben opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt.

U begrijpt dat u te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk blijft voor uw eigen gezondheid.